ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Jsme společnost Madatadi s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17299861 (dále také jen “Poskytovatel” nebo “my”), a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Zejména pak Vaše jméno či název, jedná-li se o společnost, adresu, kontaktní email a telefon, jakož i údaje pro účely fakturace, jako je Vaše IČ a DIČ. Zpracováváme také za podmínek dále uvedených Vaši IP adresu.

V rámci společných marketingových kampaních můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy, je můžeme i kombinovat. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat některé informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

2. Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout v nastavení vašeho uživatelského účtu.

3. Důvody zpracování Vašich údajů

Plnění smlouvy: Nákup a zpřístupnění námi poskytovaného digitálního obsahu v podobě časově omezených online kurzů.

Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem nebo problémem, musíme k jeho zodpovězení nebo vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být údaje předány i třetím subjektům (např. servisnímu technikovi).

Uživatelský účet: abyste měli přístup k vámi zakoupeným kurzům a digitálnímu obsahu, je potřeba s vámi komunikovat prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Díky uživatelského účtu máte přehled o zakoupených kurzech, lekcích a můžete se taky po dobu, po kterou máte zaplacen přístup, k jednotlivým lekcím i vracet.

4. Marketingová činnost:

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit buďto odpovědí na zaslaný email s obchodním sdělením ve tvaru NE MARKETING či obdobném nebo přímo zaslat zprávu NE MARKETING na náš kontaktní email marketing.pro.ts@gmail.com. V takovém případě budete odhlášení ze všech marketingových činností, včetně telemarketingu.

5. Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našich služeb a s tím související marketingové komunikace.

6. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu týkající se zpřístupnění online kurzu a k jeho samotnému zpřístupnění a informacím o kurzu.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zosobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu Vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete snadno odvolat buďto odpovědí na zaslaný email s obchodním sdělením ve tvaru NE MARKETING či obdobném nebo přímo zaslat zprávu NE MARKETING na náš kontaktní email marketing.pro.ts@gmail.com. V takovém případě budete odhlášení ze všech marketingových činností, včetně telemarketingu.

7. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V níže uvedených případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům, tj. vystupujeme k těmto údajům v pozici jejich správce:

Technické zpřístupnění zakoupené služby (kurzu) prostřednictvím smluvních partnerů a reklamace
Pakliže dojde k jakékoliv závadě technického charakteru, snažíme se ji neprodleně vyřešit tak, abyste měli opět nerušený přístup k Vámi zakoupenému obsahu kurzu. K tomu můžeme využít služeb externích techniků a IT odborníků, kterým předáváme data, která jsme od Vás obdrželi v rámci vytknutí vady (reklamace).

Platební karty:
Poskytovatel nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána Stripe (https://stripe.com/ae) a příslušná bankovní instituce.

Obchodní sdělení:
V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme použít smluvního partnera. Tento partner je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány:
V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo Policie ČR uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

8. Spolupracující osoby

Zpřístupnění Vámi zakoupených kurzů probíhá prostřednictvím online platformy GetCourse poskytované třetí stranou, kterou je společnost GETCOURSE BRASIL LTDA, se sídlem Jose Edson Matos da Costa s tím, že tato společnost zpracovává Vaše údaje, které jí sami v rámci registrace u této společnosti poskytnete, dle vlastních zásad zveřejněných na stránkách https://getcourse.io/.

9. Doba zpracování Vašich údajů

Údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu. Tento nesouhlas můžete zaslat na email marketing.pro.ts@gmail.com v podobě NE MARKETING či obdobné formě. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. po dobu nejméně 10 let u daňových dokladů).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle tři roky po zrušení vašeho uživatelského účtu. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.


10. Osobní údaje osob mladších 16-let
Naše kurzy nejsou určeny pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může u nás kurz zakoupit, resp. si založit zákaznický účet a používat jej pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.

11. Zabezpečení osobních údajů
Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

12. Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

13. Doplnění a úprava vašich osobních údajů
Své osobní údaje můžete opravovat a doplňovat především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního emailu marketing.pro.ts@gmail.com.

14. Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: marketing.pro.ts@gmail.com. Upozorňujeme, že znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze měnit údaje v již vystavené faktuře.

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu: marketing.pro.ts@gmail.com.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

▪️ Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
▪️ Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
▪️ Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
▪️ Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
▪️ Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
▪️ Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. fakturách); pokud osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme v případě probíhajícího reklamačního řízení). Upozorňujeme, že informace o vaší platební kartě nejsou při platbě bez uložení platební karty ukládány u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány (nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
▪️ Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
▪️ Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
▪️ Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
▪️ Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
▪️ Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
▪️ Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

15. Jak právo na výmaz uplatnit?
Žádost o výmaz můžete zaslat na email marketing.pro.ts@gmail.com v podobě VYMAZAT ÚDAHE či obdobné formě.

16. Vznesení námitky
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů prostřednictvím emailu: marketing.pro.ts@gmail.com.

17. Omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku dle předchozího odstavce. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem.

18. Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je příslušným vedoucím dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete případné problémy řešit nejprve s námi. Kontaktovat nás můžete kdykoliv na prostřednictvím našeho emailu: marketing.pro.ts@gmail.com.
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Technická podpora
Všechna práva vyhrazena
Marketing PRO
Provozovatelem webu je Madatadi s.r.o. se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČO: 17299861, tel: +420 777 116 066
2021
Copyright
Made on
Tilda